ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

 

__________________________________

 

 การตรวจเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

 

 

__________________________________

 

 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

 

 

__________________________________

 

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 

 

__________________________________