ยุทธศาสตร์การพัฒนา

หัวข้อ วันที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) -
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) download  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 download  
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 download  
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร download