แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หัวข้อ วันที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) download  
แบบ ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 download -
แบบ ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 download  
แบบ ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 download  
แบบ ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 download  
แบบ ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 download  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

หัวข้อ วันที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) -
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) download  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 download  
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 download  
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร download  

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

 

 

__________________________________