การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่นถึงแก่กรรม) download

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองท้องถิ่น download

การขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากปฎิบัติงานในหน้าที่) download

การขอรับบำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น download

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) download

การขอรับบำเหน็จปกติ และเงินช่วยพิเศษ(กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) download

การขอบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น download

การจดทะเบียนพาณิชย์ download

การขอรื้อถอนอาคาร download

การออกเลขหมายประจำบ้าน download

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร download

การย้ายที่อยู่ ย้ายเข้า download

การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา download

การแจ้งตาย download

การแจ้งเกิด download

การแจ้งการเกิดก่อนเวลา (กรณีเด็กที่จะแจ้งการเกิดอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป) download

การยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ download

การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเหตุอุทกภัย download

การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเหตุวาตภัย download

การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้าน download

การคัดรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร download

การขอเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ,เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล,เปลี่ยนที่อยู่ download

การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ,บัตรหาย,บัตรถูกทำลาย download

การขอมีบัตร กรณีบัตรครั้งแรก,เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน download

การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร download

การย้ายที่อยู่ กรณีย้ายปลายทาง download

การย้ายที่อยู่ ย้ายออก download

 

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ download 

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ download

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ download

 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร download

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด download

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ download

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ download

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร download

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด download

 

 

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ download

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ download

การเเจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ download

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ download

การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร download

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร download

การขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร download

การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 download

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 download

การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 download

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ download

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร download

การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน download

 

การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง/การใช้เครื่องขยายเสียงในงานต่างๆ download

การรับชำระภาษีป้าย download

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ download

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน download