บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 download

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) download

นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุกจริตและประพฤติมิชอบ download

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน download

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลดงขุย 2561 - 2564 download

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศง2561 download

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลดงขุย download

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 download

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา download

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 download

พรบ.เทศบาล download

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา download