ตุลาคม 2562 download

 

เมษายน 2562 download

 

ตุลาคม 2561 download

 

เมษายน 2561 download

 

 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA 2561 download

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน download

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 download

 

 

 

 โปรแกรมเครื่องสแกนบัตร download

 

รายงานการติดตามและประเมินผล2561 download

แผนการดำเนินงาน2561 download

 

การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 download

การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 download

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 download

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 download