เทศบัญญัติตลาด2559 download

เทศบัญญัติจำหน่ายสินค้าที่สาธารณะ2559 download

เทศบัญญัติจำหน่าย-สะสมอาหาร2559 download

เทศบัญญัติกำจัดขยะมูลฝอย2559 download

เทศบัญญัติการทำลายแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย2559 download

เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2559 download

เทศบัญญัติการควบคุมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม2559 download