แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 หัวข้อ วันที่ 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม ถึง เดือน มีนาคม 2564 download  
การรายงานเพื่ออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 download  
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 download -
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 download  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 download  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 download