แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 หัวข้อ วันที่ 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 download -
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 download  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 download  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 download