ITA ปี พ.ศ.2563


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

               -ข้อมูลพื้นฐาน-

                1 โครงสร้างหน่วยงาน

                2 ข้อมูลผู้บริหาร

                3 อำนาจหน้าที่

                4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                  - วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

                5 ข้อมูลการติดต่อ

                6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                   - พรบ. / พรก.

                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

                  - ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ

                  - เทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติ

                7 ข่าวประชาสัมพันธ์

                  - ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                -การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล-

                8 Q&A

                9 Social network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 

                -การดำเนินงาน-

                10 แผนดำเนินงานประจำปี

                11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

                12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

                -การปฏิบัติงาน-

                13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

                -การให้บริการ-

                14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                17 E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

                -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-

                18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

               

                -การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-

                21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                  - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                  - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

                24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

               

                -การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-

                25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

                -การจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-

                29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

               

                -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-

                32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                  - เว็บบอร์ด

                33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

               

                -เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร-

                34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

                -การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต-

                36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

                -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร-

                38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

                -แผนป้องกันการทุจริต-

                39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

                -มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน-

                42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน