โครงการณรงค์ ป้องกันโรค เอดส์ ประจำปี ๒๕๖๒ 
"ดูแล ห่วงใย ใสใจป้องกันเอดส์" 
วัน อังอารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร)
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________