โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
" ลดรับ ลดให้ ลดใช้" ถุงพลาสติกและโฟม
วันที่ 10 เดือน กันยายน 2562
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลดงขุย

 

 

 

 

 

 

__________________________________