โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
"การจัดทำถังขยะเปียกโดยความสมัครใจ" วันที่ 9 กันยายน 2562
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลดงขุย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________