เทศบาลตำบลดงขุย ได้รับ รางวัลระดับดีมาก ของการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 ระดับภาค
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________