โครงการรณรงค์ อาหารปลอดภัย
วันที่ 19 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________