โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหนักกากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

วันที่ 11 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลดงขุย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________