ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงขุย ได้จัดตั้ง "ตู้แบ่งปัน" เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง หรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19

 

 

 

 

 

 

__________________________________