แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (IIT)

เทศบาลตำบลดงขุย

         แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (พนักงานเทศบาลตำบลดงขุย พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ            ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ) เข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Cord แล้วประเมินตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้วจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ  

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/pax7g6

 

 

__________________________________