8  มิถุนายน 2563  เทศบาลตำบลดงขุย   จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  ณ หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลดงขุย  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง