23 มิถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดงขุยนำประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน พร้อมผู้สังเกตการณ์จำนวน 5 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________