นายพิชัย เกิดยิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลดงขุย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนสีขาวปลอดทุจริตด้วยวิถีพอเพียง ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562   ได้รับเกียรติวิทยากรจากการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์ นายคุณาพันธ์ พงศ์ไตรปิฏก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญ  บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ กฎหมายการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นที่ประชาชนควรรู้ และ ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต”  แก่ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________