<pกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลดงขุย ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยท่านนายกพิชัย เกิดยิ้ม และคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ วิทยากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดนนายรักเกียรติ แก้วดวงดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแลกเปลี่ยนความรู้ในกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

__________________________________