กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลดงขุย ได้จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ.2562 โดยท่านนายกพิชัย เกิดยิ้ม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และ ได้รับเกียรติจาก นายสุปกรณ์ กาแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่ง” และได้รับความอนุเคราะห์จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ให้คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงขุยเข้าศึกษาดูงานในการช่วยเหลือและการสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________