เกียรติบัตร ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562