วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน
ด้านการศึกษาของเทศบาลตำบลดงขุย “การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)” และตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงขุย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงขุย