28 สิงหาคม 2563
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่แก้ไขใหม่ โดยมีนายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะเป็นวิทยากร