10 กันยายน 2563

โครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กไทย (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ชุมชนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 และ 9 ประจำปี 2563