วัน พุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563
นายสรศักดิ์ วิภาจักษณกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลดงขุย
นางวิจิตรา ลิ้มตระกูล ปลัดเทศบาลตำบลดงขุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข ท.ต.ดงขุย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ติดตามการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมมั่นคง หรือ ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย ตามวัตถุประสงค์ของ “โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย”
โดย ทต.ดงขุย ได้รับเงินอุดหนุนในการปรับสภาพแวดล้อมแก่ผู้สูงอายุฯ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 ราย คือ
1. นางแสวง คำแก้ว
2. นางบุญธรรม ฤทธิ์เต็ม
3. นายพันธ์ ขุนศรี
4. นายสมศักดิ์ นาคำ
5. นายสังวาลย์ แสนคำ
6. นายบรรจง อ้วนสี
7. นางสาหร่าย อินทรสุข
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงขุย