9 ธันวาคม 2563
ภาพขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย เพื่อ "กองทุนเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญเทศบาลตำบลดงขุย" ประจำเดือน ธันวาคม 2563