16 ธันวาคม 2563
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงขุย ร่วมกับ รพ.สต.บุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายในชุมชน