28 ธันวาคม 2563
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันล้างตลาดสดดงขุย และตลาดหน้าโรงเรียนบ้านดงขุย เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid19