22 กรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์
สถานที่กักกันโรคท้องที่ (LQ : Local Quarantine) เป็นสถานที่เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค โควิด-19 ซึ่งเป็นสถานที่พักคอยสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในกรณีที่บ้านพักไม่มีการแยกสัดส่วนที่ชัดเจนในการกักตัว เช่น มีผู้สูงอายุและเด็กอาศัยอยู่ร่วมด้วย
ทางเทศบาลตำบลดงขุยได้รับนโยบายจากทางอำเภอชนแดน ให้จัดหาสถานที่กักกันโรคท้องที่ (LQ) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางอำเภอและเป็นการบริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางเทศบาลตำบลดงขุยมีมาตรการควบคุมดูแลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลดงขุย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชนแดนและได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานจากท่านนายอำเภอชนแดนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสถานที่กักกันท้องที่ (LQ) เป็นการให้บริการสำหรับชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงขุยและพื้นที่ใกล้เคียงตามความเหมาะสมต่อไป