การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562