แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี