ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก