ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก