ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562