รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง