ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 16