6 ธันวาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 19 )