2 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย

เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1422/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลดงขุยและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลดงขุย