23 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) แก้ไข / เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
(แก้ไข) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔