คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์


ที่ 1280/2563


เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย