คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1182/2564
ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564
เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)