คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)