คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์


ที่ 922/2563


เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย