^ Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เว็ปลิงก์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลดงขุย ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ระหว่างวันที่ 5 - 19 มีนาคม 2562

วันที่ 5 มีนาคม ชุมชนที่ 6 
วันที่ 6 มีนาคม ชุมชนที่ 2 
วันที่ 7 มีนาคม ชุมชนที่ 1 
วันที่ 11 มีนาคม ชุมชนที่ 7,8 และ 9
วันที่ 12 มีนาคม ชุมชนที่ 4 
วันที่ 14 มีนาคม ชุมชนที่ 5 
วันที่ 19 มีนาคม ชุมชนที่ 3

โดยในระหว่างนี้ ถ้าท่านใดประสงค์ที่จะนำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปฉีดเอง สามารถมาลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดงขุย (กองสาธารณสุขฯ) โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสุนัขหรือแมว มาด้วย