^ Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เว็ปลิงก์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุกจริตและประพฤติมิชอบ download

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน download

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลดงขุย 2561 - 2564 download

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศง2561 download

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลดงขุย download

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 download

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา download

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 download

พรบ.เทศบาล download

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา download