^ Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เว็ปลิงก์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการชุมชนสีขาว

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลดงขุย ได้จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสีขาว เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสานึกตระหนักรับรู้ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นาชุมชน ประชาชน เยาวชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมไผ่ทอง เทศบาลตาบลดงขุย อาเภอชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์