^ Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เว็ปลิงก์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลดงขุย ได้จัดทำโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน (ชุมชนที่ 1 – 9 )

(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
เทศบาลตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562
โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดนได้รับเกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันที่ดำเนินงานจัดร่วมกันทั้ง 9 ชุมชนในวันนี้
ประกอบด้วย ประชาชนชาวตำบลดงขุย ชุมชนที่
1 – 9 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลดงขุย นักเรียนจากโรงเรียนดงขุยวิทยาคม โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) ชมรมคนรักษ์สุขภาพดงขุย สถานีตำรวจภูธรดงขุย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบุ่งคล้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 400 คน
 31 พฤษภาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________