10 เมษายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลดงขุย จัดประชุมราชการภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงขุย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลดงขุย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างภารกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวนทั้งสิ้น 87 คน เข้าร่วม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับทราบแนวทาง Do & Don't ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลดงขุย มีคุณธรรมสุจริต อันเป็นหนึ่งในค่านิยมอันพึงประสงค์ 4 ประการขององค์กรคุณธรรม ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"
www.dongkhui.go.th