ที่มาของชื่อ  “ตำบลดงขุย”

       คำว่า  “ดง”  มาจากป่าที่หนาทึบ
       คำว่า  “ขลุย”  มาจากกอไผ่ตายขุย
     เดิมที  ดงขลุย  เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยดงไผ่หรือป่าไผ่  สัตว์ป่าหลากหลายชนิด  แต่ป่าไผ่ได้ลดน้อยลงเพราะว่าถูกคนเข้าทำการถางป่าไผ่  เพื่อทำการเกษตร  ทั้งด้านการเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  ซึ่งส่วนใหญ่จะยึดอาชีพทำไร่  ทำนาเป็นหลัก
จากสาเหตุดังกล่าว ทำให้ต้นไผ่ถูกตัดและตายขุยทับถมกันเป็นจำนวนมาก   จึงเป็นที่มาของชื่อ  “ดงขลุย”  ต่อมาได้เปลี่ยนจาก  “ดงขลุย”  มาเป็น  “ดงขุย”  เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและความเป็นจริง ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ชื่อ  “ดงขุย”  มาจนถึงปัจจุบัน  
 
ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลดงขุย 
เทศบาลตำบลดงขุย  ตั้งอยู่ในท้องที่  หมู่ที่  1  ตำบลตะกุดไร  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลดงขุย  ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ เป็นเทศบาลตำบลดงขุย  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  มีพื้นที่  2.058  ตารางกิโลเมตร  ปัจจุบันมี  นายพิชัย  เกิดยิ้ม  เป็นนายกเทศมนตรี